Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (pdf formátum)

(pdf formátum)

Vonatkozó jogszabályok:

·        63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól (pdf formátum)

A vonatkozó jogszabályok (ezen az oldalon pdf formátumban megtekinthetőek, és letölthetőek) értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével - típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt.

Az 5 dm3 névleges térfogatú, illetve 5 dm3-nél kisebb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépekre nem vonatkozik a típusminősítési kötelezettség.

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá a következő növényvédelmi gépek tartoznak:

A kötelező típusminősítési eljárást a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (rövid név: MGI) folytatja le a fenti jogszabályokban meghatározott követelmények alapján.

A fentebb felsorolt növényvédelmi gépek kizárólag az MGI által lefolytatott típusminősítési eljárás alapján kiadott forgalomba hozatali engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba Magyarországon.


A kötelező típusminősítési eljárás rendje:

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó növényvédelmi gépeket gyártó, illetve forgalmazó vállalat köteles az MGI felé nyilatkozatot benyújtani, amelyben nyilatkozik, hogy az általa gyártott, illetve forgalmazott növényvédelmi gépek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott forgalomba hozatali követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatot meghatározott tartalmú, és megadott formátumú űrlapon kell benyújtani.

A gyártó, ill. forgalmazó vállalat által benyújtott nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

A nyilatkozathoz magyar nyelven mellékelni kell:

Amennyiben rendelkezésre áll(nak), a következő dokumentum(ok)at is be kell nyújtani:

Az ENTAM tagintézményei, és elérhetőségeik megtalálhatóak a www.entam.net internetes oldalon.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció tartalmilag hiányos, illetve nem a meghatározott formátumban került benyújtásra, az eljárás megkezdése előtt az MGI kiegészítést, hiánypótlást kér.

A benyújtott nyilatkozat („A növényvédelmi gép forgalomba hozatali engedélyének kiadására irányuló kérelem”), illetve a nyilatkozathoz mellékelt dokumentáció alapján az MGI meghatározza a típusminősítési eljárás lefolytatásának módját, és díját, amelyet a bejelentő a típusminősítési eljárás megkezdése előtt, köteles az MGI  számlájára befizetni.

Az MGI kizárólag a minősítési díj beérkezése után kezdi meg a gépek elbírálását. Az MGI Pénzügyi Osztálya a minősítési díj beérkezése után küld számlát.

A típusminősítési eljárásnak a Vidékfejlesztési Minisztérium által külön jogszabályban (ezen az oldalon szintén megtekinthető, és letölthető) rögzített díjszabása a következő:

- Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai:

- Típusminősítési eljárásai:

A díjszabásban foglalt árak az egyes géptípusokra (a kombinációs mátrix minden egyes sora különböző típust jelöl) vonatkoznak.

A típusminősítési eljárás az alábbi módokon folytatható le:

1. a benyújtott dokumentáció alapján, adminisztratív úton

Az adminisztratív úton történő típusminősítési eljárásra kizárólag akkor van lehetőség, ha az alábbiak rendelkezésre állnak:

ÉS

VAGY

 

2. helyszíni szemle alapján

A helyszíni szemle alapján történő minősítés lehetősége akkor merül fel, ha a benyújtott dokumentáció alapján nem lehet egyértelműen dönteni a típus alkalmasságáról, ugyanakkor a laboratóriumi gépvizsgálat szükségessége nem merül fel.

3. Laboratóriumi gépvizsgálat alapján

Amennyiben a típusminősítési eljárásra bejelentett géptípus(ok) vonatkozásában nem állnak fenn a fentebb részletezett lehetőségek, akkor az MGI gödöllői telephelyén (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.) végzi el a laboratóriumi gépvizsgálatot, és ennek alapján ítéli meg a gépek alkalmasságát. Gépcsalád(ok) esetén családonként egy géptípus (ún. vezérgép) laboratóriumi vizsgálatára kerül sor, a gépcsaládba tartozó többi géptípus alkalmasságának megítélése dokumentumok, szükség esetén helyszíni szemle alapján történik.

Amennyiben a típusminősítési eljárásra bejelentett növényvédelmi géptípusok kielégítik a vonatkozó követelményeket, az MGI 5 évig hatályos forgalomba hozatali engedélyt ad ki. Az időbeli hatály lejártával a forgalomba hozatali engedélyt új nyilatkozat benyújtásával (a fentebb leírtak szerint) meg kell újítani.

Amennyiben a forgalomba hozatali engedély hatályossági időtartamán belül bármely géptípuson változtatást hajtanak végre, azt az engedélyes köteles az MGI felé bejelenteni. Az MGI a bejelentés alapján elbírálja, hogy a hatályos forgalomba hozatali engedély hatályban maradhat e, vagy a változtatások következtében új forgalomba hozatali engedély kiadása szükséges (a gép a változtatások következtében új típusnak minősül) a korábban részletezettek szerint.

Az MGI jogosult a forgalomba hozatali engedély hatályossági időtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minőségromlás vagy változtatás gyanúja merül fel.
Az MGI a forgalomba hozatali engedélyt visszavonja, ha a géptípusnál minőségromlás következik be vagy a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gépen olyan változtatást hajtottak végre, amelyet az MGI felé az engedélyes nem jelentett be.

A műszaki, növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén, 1 évig hatályos, ideiglenes forgalomba hozatali engedély is kiadható.

A hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező növényvédelmi gépekről az MGI nyilvántartást vezet, és tesz közzé honlapján (www.gmgi.hu - „Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke”).

A forgalomba hozatali engedély hatályosságát, az engedély számának, és időbeli hatályának feltüntetésével, az alábbi kivitelű matricával kell igazolni valamennyi értékesített gépen. A matricát a gépeken feltűnő helyen (pl.: tartályon) kell elhelyezni.

 

Leírás: Minta

 

A forgalomba hozatali engedélyek hatályosságát, valamint a matricák előírásos alkalmazását a Növényvédelmi hatóság területileg illetékes szerve ellenőrzi, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak be nem tartását szankcionálja.

A matricák kizárólag az MGI-nél szerezhetők be, 500 db vagy ennél kisebb mennyiség megrendelése esetén 100 Ft + áfa/db; 500 db-nál nagyobb mennyiség megrendelése esetén pedig 50 Ft + áfa/db egységáron.

A kötelező típusminősítési eljárással kapcsolatban további információt ad Bablena Adrienn a +36 (28) 511-689 vagy a +36 (70) 453-4794 telefonszámokon (8-16 óráig), illetve a bablena[pont]adrienn[kukac]mgi[pont]naik[pont]hu e-mail címen.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Növényvédelmi gép forgalmazási engedélyének kiadására irányuló kérelem mintája (nyilatkozat)

Adatlapok:

- adatlap csávázó gépekhez,
- adatlap granulátum szóró berendezésekhez,
- adatlap hordozható kivitelű, motoros hajtású permetezőgépekhez,
- adatlap hordozható kivitelű, nem motoros hajtású permetezőgépekhez,
- adatlap üzemi ültetvény (kertészeti) permetezőgépekhez,

- adatlap üzem
i szántóföldi permetezőgépekhez.

 

Az adatlapok kitöltéséhez szükséges kódok jegyzéke

Mátrixok összeállításához szükséges minták:

- Mátrix vontatott kivitelű szántóföldi permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix vontatott kivitelű kertészeti permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix függesztett kivitelű szántóföldi permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix függesztett kivitelű kertészeti permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix mikrogranulátumszóró gépekre (példa),
- Mátrix hordozható, nem motoros permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix hordozható, motoros permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix csávázógépekhez (példa).